Игра 'Зареди гориво за 50 лв. или повече гр.Петрич ' - Общи условия

16.10.2023

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта, която е организирана от „ЕК ПЕТРОЛ” ООД, с адрес гр.Пловдив, ул.“Михалаки Георгиев“ 38.

Общите условия са публикувани на Facebook страницата на „EK PETROL“ https:/ https://www.facebook.com/EK.Petrol

и на официалния Instagram профил на организатора – https://instagram.com/ek_petrol.bg?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта 

“Зареди гориво за 50 лв. или повече”

‘, наричана по-нататък „Играта“, се организира и провежда от ЕК ПЕТРОЛ ООД,  гр. Пловдив ул. Михалаки Георгиев 38, BG203394043, наричано по-нататък накратко „Организатор”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила”.

2.2. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта. Повече информация може да бъде получена чрез съобщение на фирмената Facebook страница на бензиностанции „EK PETROL“, всеки работен ден от 09:00ч. до 18:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на http:/ www.facebook.com/EK.Petrol 

2.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с Официални правила на играта и се съгласяват да спазват условията на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта „Вземи своята ЕК Рetrol Сard“  се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В играта   „Зареди гориво за 50 лв. или повече“ имат право да участват всички физически лица живеещи на територията на Република България и навършили 18 годишна възраст.

4.2. Участието е доброволно.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 17.10.2023 год.  и продължава до 17.11.2023 и важи за обект – гр. Пловдив – бензиностанция на ЕК Петрол ООД намираща се гр.Петрич, ул.Рокфелер“, печелившите са двама ще бъдат изтеглени на 18.11.2023г.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградата се тегли на жребиен принцип.

6.2 Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. От 17.10.2023 година до 17.11.2023 всеки получил своята ek petrol card в обект бензиностанция в гр. Петрич, ул.Рокфелет  може да участва в играта като зареди гориво за 50лв. или повече и пусне касовата си бележка с написан тел.номер в урната за участие.

7.2. За да вземат участие в играта, участниците трябва да:

- Заредят гориво на стойност 50 лв.или повече, да напише телефон на касовата си бележка и да я постави в урната за участие.

7.3. Участникът преминава през следните стъпки:

· Прочита пълните условия на играта.

· взема касовата си бележка от служителя на каса,пише тел.за контакт и я поставя в урната за участие с което се включва в играта и се съгласява с нейните условия.

· Спечелилият  ще бъде публикуван на страницата на Организатора в специален пост. · Наградата се получава под формата на ваучер за гориво на стойност 100 лв.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА НА МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ, ПРИСЪЖДАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валиднo се счита всякo участие, което отговаря на описания по-горе ред.

8.1. Написал коректно своя тел.на своята касова бешежка , отговарящa на настоящите правила за участие в Играта. 

8.4 Участникът , спечелил наградата ще бъде публикуванв страницата на Ek Petrol в специална публикация, на адрес: https://www.facebook.com/EK.Petrol . Спечелилият  трябва да се яви в срок до 7 (седем) работни дни след обявяването му за печеливш на наградата.

 8.5. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, който е предоставил грешен телефонен номер и с него не може да бъде осъществен контакт.

8.6. Спечелилият  може да се свърже с Организатора за допълнителна информация чрез съобщение на страницата на бензиностанции „EК Рetrol“ във Faceebook

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Всички участия след определения краен срок на Играта се считат за невалидни.

9.2. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата. Организаторът на играта не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.

ЧАСТ 10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.2. Наградата  е лична и не може да се преотстъпва или заменя 

10.3. Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, коментар или снимка, с която участват в играта, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в рекламни аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й.

ЧАСТ 14. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ

14.1 Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук и  инстаграм като платформи , в които се осъществява промоцията.

ЧАСТ 15. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

15.1. Организаторът не изисква лични данни на потребителите по време на играта „Зареди за 50 лв. или повече“, а сами да попълнят телефон за връзка. Спечелилият  ще трябва доброволно да предоставят имената  и телефона си като Организаторът няма да ги прави публично достояние или да ги ползва за друго освен предоставяне на наградите.

15.2. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.

ЧАСТ 16. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Ако има нерегламентирано участие, Организаторът има право да дисквалифицира или да предприеме други мерки, без да предупреждава участниците.

16.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

16.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

16.4. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

Игра 'Зареди гориво за 50 лв. или повече ' - Общи условия

2.05. 2023

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта, която е организирана от „ЕК ПЕТРОЛ” ООД, с адрес гр.Пловдив, ул.“Михалаки Георгиев“ 38.

Общите условия са публикувани на Facebook страницата на „EK PETROL“ https:/ https://www.facebook.com/EK.Petrol

и на официалната Instagram профил на организатора – https://instagram.com/ek_petrol.bg?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта 

“Зареди гориво за 50 лв. или повече”

‘, наричана по-нататък „Играта“, се организира и провежда от ЕК ПЕТРОЛ ООД,  гр. Пловдив ул. Михалаки Георгиев 38, BG203394043, наричано по-нататък накратко „Организатор”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила”.

2.2. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта. Повече информация може да бъде получена чрез съобщение на фирмената Facebook страница на бензиностанции „EK PETROL“, всеки работен ден от 09:00ч. до 18:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на http:/ www.facebook.com/EK.Petrol 

2.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с Официални правила на играта и се съгласяват да спазват условията на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта „Вземи своята ЕК Рetrol Сard“  се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В играта   „Зареди гориво за 50 лв. или повече“ имат право да участват всички физически лица живеещи на територията на Република България и навършили 18 годишна възраст.

4.2. Участието е доброволно.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 02.05..2023 год.  и продължава до 31.05.2023 и важи за обект – гр. Пловдив – бензиностанция на ЕК Петрол ООД намираща се до Надлез Родопи , печелившия е един  и  ще бъде изтеглен на 01.06.2023г.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградата се тегли на жребиен принцип.

6.2 Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. От 02.05..2023 година до 31.05.2023 всеки получил своята ek petrol card в обекти бензиностанции в гр. Пловдив, надлез Родопи  може да участва в играта като зареди гориво за 50лв. или повече и пусне касовата си белешка с написан тел.номер в урната за участие.

7.2. За да вземат участие в играта, участниците трябва да:

- Заредят гориво на стойност 50 лв.или повече, да напише телефон на касовата си бележка и да я постави в урната за участие.

7.3. Участникът преминава през следните стъпки:

· Прочита пълните условия на играта.

· взема касовата си бележка от служителя на каса,пише тел.за контакт и я поставя в урната за участие с което се включва в играта и се съгласява с нейните условия.

· Спечелилият  ще бъде публикуван на страницата на Организатора в специален пост. · Наградата се получава под формата на ваучер за гориво на стойност 100 лв.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА НА МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ, ПРИСЪЖДАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валиднo се счита всякo участие, което отговаря на описания по-горе ред.

8.1. Написал коректно сеоя тел.на своята кадова бешежка , отговарящa на настоящите правила за участие в Играта. 

8.4 Участникът , спечелил наградата ще бъде публикуванв страницата на Ek Petrol в специална публикация, на адрес: https://www.facebook.com/EK.Petrol   . Спечелилият  трябва да се яви в срок до 7 (седем) работни дни след обявяването му за печеливш на наградата.

 8.5. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, който е предоставил грешен телефонен номер и с него не може да бъде осъществен контакт.

8.6. Спечелилият  може да се свърже с Организатора за допълнителна информация чрез съобщение на страницата на бензиностанции „EК Рetrol“ във Faceebook

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Всички участия след определения краен срок на Играта се считат за невалидни.

9.2. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата. Организаторът на играта не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.

ЧАСТ 10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.2. Наградата  е лична и не може да се преотстъпва или заменя 

10.3. Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, коментар или снимка, с която участват в играта, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в рекламни аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й.

ЧАСТ 14. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ

14.1 Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук и  инстаграм като платформи , в които се осъществява промоцията.

ЧАСТ 15. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

15.1. Организаторът не изисква лични данни на потребителите по време на играта „Зареди за 50 лв. или повече“, а сами да попълнят телефон за връзка. Спечелилият  ще трябва доброволно да предоставят имената  и телефона си като Организаторът няма да ги прави публично достояние или да ги ползва за друго освен предоставяне на наградите.

15.2. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.

ЧАСТ 16. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Ако има нерегламентирано участие, Организаторът има право да дисквалифицира или да предприеме други мерки, без да предупреждава участниците.

16.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

16.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

16.4. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

 

През целия месец април всички притежатели на клиентска карта EK Petrol получават отстъпка от 30ст. на литър от премиум гориво дизел + /дизел макс/.

Отстъпката важи за обекти в гр.Пловдив, ул."Найчо Цанов" и за гр.Асеновград

Последвайте ни във Facebook - „EK PETROL“ https://www.facebook.com/EK.Petrol/

както и в Instagram – https://instagram.com/ek_petrol.bg?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

Търсене

© Copyright 2021 . Всички права запазени ЕК Петрол. Разработено отSDMediaDesign

Търсене